Kodulehtede valmistamine - Mathias Mõttus
Omanäoline Ehe Hing

Põhikiri

OMANÄOLINE  ERAHUVIKOOL

PÕHIKIRI

I.         

OMANÄOLINE ERAHUVIKOOL

1.1.        Erakooli ametlik nimi on OMANÄOLINE ERAHUVIKOOL;

1.2.        OMANÄOLINE ERAHUVIKOOL (edaspidi Huvikool) on  koolitusasutus, mis viib läbi huvialakoolitust lastele ja noortele vanuses 4 kuni 20 eluaastat;

1.3.        Huvikool tegutseb lasteasutustes nagu lasteaiad, lastehoiud, koolid ja noortekeskused; huvikooli loovkontor asub Lille 9, Tartu, 51010;

1.4.        Huvikooli õppekeel on eesti keel;

1.5.        Huvikooli asjaajamiskeel on eesti keel;

1.6.        Huvikool juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, selle alusel välja antud õigusaktidest, tegevuskoha omaniku põhikirjast ning käesolevast põhikirjast.

1.7.        Huvikool vastutab raamatupidamise arvestuse õigusaktidega sätestatud korras teostamise eest.

 

STRUKTUUR

2.1.        Huvikooli juhib direktor, kelle määrab Omanäoline OÜ (Huvikooli omanik) juhatus, täites omaniku juhtorgani otsuseid;

2.2.        Õppealajuhataja ja loovjuht alluvad huvikooli direktorile.

2.3.        Juhendatavad pedagoogid alluvad õppealajuhatajale.

 

KOOLI JUHTIMINE

3.1.        Huvikooli juhtorgan on kooli direktor;

3.2.        Huvikooli direktori pädevuses on:

3.2.1.      juhtida ja esindada huvikooli, järgides huvikooli omaniku seaduslikke korraldusi;

3.2.2.      kanda vastutust huvikooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka   kasutamise eest;

3.2.3.      esitada juhendavate pedagoogide lepingud huvikooli omaniku juhtorgani volitatud isikule allkirjastamiseks;

3.2.4.      esindada huvikooli finantsmajanduslikes suhetes omanikuga;

3.2.5.      korraldada huvikoolis õppetegevust lähtuvalt õppe- ja arengukavadest ning juhatuse otsustest;

3.2.6.      tagada õppeperioodiks pedagoogilise kaadri ja õpilaste õpitingimused;

3.2.7.      kinnitada huvikooli pedagoogiline kaader ning määrata nende tasud;

3.2.8.      kehtestada huvikooli õppemaks ja soodustuste alused;

3.2.9.      otsustada materiaalsete ja rahaliste ressursside omanikule ja juriidilistele isikutele üleandmise küsimused;

3.2.10.  teha huvikooli omaniku juhtorganile ettepanekuid kooli põhikirja muutmiseks;

3.2.11.  esitada huvikooli omaniku juhtorganile aktid amortiseerumata või edaspidi kasutamiseks kõlbmatu vara maha või kulussekandmiseks;

3.2.12.  kinnitada huvikooli kulude ja tulude eelarve ja selle täitmise aruanded ning esitada see huvikooli omaniku juhtorganile.

3.3.        Direktori äraolekul määratakse asendaja.

 

ÕPPEKORRALDUSE ALUSED

4.1.        Huvikoolis toimub õpe kooli omaniku kinnitatud ning Haridusministeeriumis registreeritud õppekava alusel.

4.2.        Huvikooli õppekavas teeb vajadusel ja õppeaasta lõppedes muudatusi huvikooli direktor ning need kinnitatakse huvikooli omaniku poolt. Kümne päeva jooksul õppekava muudatuste kinnitamisest esitatakse need Haridusministeeriumisse kinnitamiseks (ajavahemikus 1.juuni-31.august).

4.3.        Õpe huvikoolis toimub õpilaste vabal ajal, üldhariduskooli õppetöö välisel ajal.

4.4.        Õppeaasta algab reeglina 1.septembril ja lõppeb 15.mail.

4.5.        Teoreetiline ja praktiline õpe toimub enamjaolt siseruumides. Praktiline õpe võib toimuda ka väljas (soojade ilmadega sügisel ja kevadel ning suvelaagrid).

4.6.        Õpilaste teadmiste ja sooritatud tööde kohta annab huvikool välja tunnistuse.

 

ÕPILASE HUVIKOOLI VASTUVÕTMISE, VÄLJAARVAMISE JA LÕPETAMISE KORD

5.1.        Huvikooli võivad õppima asuda vähemalt 4-aastased isikud pärast registreerumist ja osalemisaja valiku kinnitust juhendavalt pedagoogilt. Igaks õppeaastaks tuleb teha uus registreerimisavaldus, mida saab esitada 1.juunist, kui uus registreerimiseankeet on kodulehele lisatud. Vastuvõtt toimub registreerimisavalduste laekumise järjekorras. Soovijad, kes kohe nimekirja ei mahu, jäävad ootejärjekorda ja saavad tulla huvikooli siis, kui koht vabaneb.

5.2.        Õpilaste arv õpperühmas on kuni 12.

5.3.        Õpilane arvatakse huvikoolist välja:

5.3.1.      kui ta on põhjendamatult puudunud vähemalt 10 õppetundi;

5.3.2.      õpilase/lapsevanema kirjaliku avalduse põhjal;

5.3.3.      kui õppemaks on tasumata pärast 2 kuu möödumist esimesest osalemisest;

5.3.4.      kui õpilane rikub korduvalt kooli kunstiringi kokkulepped (esitatud ka huvikooli koduleheküljel);

5.3.5.      kui õpilane halvab oma tegevusega huvikooli mainet ja rikub materiaalseid väärtusi.

5.4.        Otsuse õpilase koolipoolsest väljaarvamisest teeb huvikooli direktor koos õpilast juhendava pedagoogiga.

5.5.        Huvikool loetakse lõppenuks üldhariduskooli lõpetamisel, kui õpilane on omandanud

õppeplaanis ettenähtud programmi ning teostanud praktilised tööd.

5.6.        Huvikooli lõpetamist tõendab huvikooli lõputunnistus.


ÕPILASE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1.        Õpilasel on õigus:

6.1.1.      saada informatsiooni huvikooli struktuuri, õppekava, kunstiringis käitumis kokkuleppete ja õppemaksu kohta;

6.1.2.      saada huvikooli õppeaasta lõppemisel ning ettenähtud tingimuste täitmisel tunnistus;

6.1.3.      saada huvikooli õppeaasta lõppemisel ja üldhariduskooli lõpetamisel ning ettenähtud tingimuste täitmisel lõputunnistus.

6.2.        Õpilane on kohustatud:

6.2.1.      tasuma huvikooli õppemaksu;

6.2.2.      täitma huvikooli kunstiringi kokkuleppeid.

 

JUHENDAVATE PEDAGOOGIDE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

7.1.        Juhendavatel pedagoogidel on kõik kohustused reguleerivate õigusaktidega sätestatud ja sõlmitud lepingust tulenevad õigused.

7.2.        Juhendavate pedagoogide kohustused ja vastutus on määratletud individuaalsetes lepingutes.

7.3.        Juhendaval pedagoogil on õigus:

7.3.1.      loobuda nende ainete õpetamisest, mis ei ole tema õppekavas ette nähtud;

7.3.2.      loobuda nende õpilaste õpetamisest, kellega töötamise metoodikat ta ei valda;

7.3.3.      teha ettepanekuid huvikooli ja õppetöö paremaks toimimiseks ja õppekava muutmiseks.

7.4.        Juhendav pedagoog on kohustatud:

7.4.1.      hoolt kandma tema poolt õpetatavate õppeainete käsitluse vastavusest huvikooli pedagoogiliste eesmärkide saavutamisel;

7.4.2.      osalema aktiivselt huvikooli arengus;

7.4.3.      järgima õpetuses huvikooli omaniku poolt kinnitatud õppekava.

 

FINANTSEERIMINE JA ÕPPEMAKS

8.1.        Huvikooli finantseerimiseks vajalikud vahendid saadakse enamasti õppemaksudest, erinevatest toetustest ja heade inimeste annetustest.

8.2.        Huvikooli õppemaksu suuruse kinnitab kooli omanik koostöös direktoriga, arvestades huvikooli finantsmajanduslikku seisu.

8.3.        Õppemaksu suurus ja tasumise kord määratakse huvikooli õppemaksukorralduses.

8.4.        Õpilane võidakse vabastada õppemaksu tasumisest täielikult või osaliselt.

8.5.        Õppeamaksust vabastamise ja soodustuste ning õppetoetuste andmise otsustab huvikooli direktor pärast vastava taotluse esitamist koolitusaasta alguses ja seda ei muudeta õppeaasta jooksul.


TEGEVUSE LÕPETAMINE

9.1.        Huvikooli tegevus lõpetatakse, kui omanik huvikooli reorganiseerib või sulgeb.

9.2.        Huvikooli sulgemine toimub vastavalt Erakooliseadusele ja Huvikooli seadusele.

9.3.        Huvikooli omanik algatab õigusaktides sätestatud korras huvikooli tegevuse lõpetamise:

9.3.1.      kui huvikoolil puudub kuue kuu jooksul kehtiv õppekava;

9.3.2.      kui omaniku vastu on algatatud likvideerimismenetlus;

9.3.3.      kui omanik on võtnud vastu otsuse, et huvikooli edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

9.4.        Huvikooli tegevuse lõpetamisest teatatakse seaduses ettenähtud isikutele vähemalt neli kuud ette.

9.5.        Huvikooli sulgemise ja korra otsustab omaniku juhtorgan ning seejärel moodustatakse likvideerimiskomisjon, mille moodustamisega lõppevad huvikooli direktori õigused ja kohustused.

 

PÕHIKIRJA MUUTMISE KORD

10.1.    Huvikooli põhikirja muutused kinnitab kooli omanik.

 

Põhikiri on kinnitatud 17. augustil 2015.aastal Tartus.

 

Mariliis Lõhmus

Juhatuse liige